Opłaty i regulamin

Opłaty

filmlocations

Opłata za przekazanie danych kontaktowych jednej wybranej lokacji z naszej biblioteki

500 zł netto
filmlocations

Opłata za przekazanie danych kontaktowych trzech wybranych lokacji z naszej biblioteki

700 zł netto
filmlocations

Opłata za przekazanie danych kontaktowych pięciu wybranych lokacji z naszej biblioteki

1000 zł netto
filmlocations

W razie zainteresowania większą ilością lokacji istnieje możliwość negocjacji cen

filmlocations

Scouting

800 zł netto
filmlocations

Dokumentacja reż. i techniczna

900 zł netto
filmlocations

Location na zdjęciach

2000 zł netto
filmlocations

Organizacja zgody na zdjęcia

1000 - 1500 zł netto
filmlocations

Przygotowanie umowy najmu

300 zł netto
filmlocations

Paczka propozycji lokacji w ramach 1 kategorii

500 zł netto

Wszystkie podane na stronie kwoty dotyczą wartości netto. Termin zapłaty na podstawie wystawianej przez FilmLocations faktury to 7 dni.

Uwaga: opłaty wobec FilmLocations za wykonaną usługę są wymagane niezależnie od ostatecznej decyzji Producenta dotyczącej wynajmu lokacji do zdjęć.

Regulamin współpracy

 1. Zdjęcia dostępne w serwisie www.filmlocations.com.pl mogą być pobierane i powielane tylko w celach związanych z realizacją zamówienia. Zabronione jest zwielokrotnianie, udostępnianie publiczne oraz wykorzystanie całości lub części zdjęć i obrazów w celach uzyskania korzyści majątkowych. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć publikowanych w serwisie www.filmlocations.com.pl należą do FilmLocations.
 2. Wszelkie dane dotyczące obiektu zdjęciowego przekazywane są wyłącznie przez FilmLocations jako pośrednika właściciela nieruchomości. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim warunków umowy, danych dotyczących lokalizacji obiektu zdjęciowego oraz zdjęć wykonanych przed lub w trakcie realizacji umowy, chyba, że jest to niezbędne do realizacji produkcji filmowej objętej umową. Firma FilmLocations zastrzega sobie możliwość domagania się naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem powyższych warunków.
 3. Firma FilmLocations pośredniczy w wynajmie nieruchomości. Nie jest stroną umowy między właścicielem nieruchomości a podmiotem wynajmującym i nie bierze odpowiedzialności za niedotrzymanie postanowień tej umowy.
 4. Firma FilmLocations zapewnia dostarczenie wzoru umowy, której stroną jest zawsze podmiot zamawiający i wynajmujący nieruchomość.
 5. Firma FilmLocations zobowiązuje się do uzyskania wymaganych pozwoleń dotyczących wynajmowanej nieruchomości. Uzyskanie dodatkowych pozwoleń objęte jest dodatkową opłatą. (np. pozwolenie na wjazd do stref zamkniętych, zamknięcie drogi, wydzielenie miejsc parkingowych etc.)
 6. Ceny ujęte w cenniku serwisu www.filmlocations.com.pl, oprócz udostępnienia adresu nieruchomości, obejmują również wyjazd oddelegowanego location managera na dokumentację miejsca położenia nieruchomości.
 7. Opłaty za wynajem nieruchomości obejmują dwunastogodzinny dzień roboczy.
 8. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z obiektu zdjęciowego powinno być wpłacone na konto właściciela nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Niedotrzymanie powyższego terminu może skutkować odmową współpracy w przyszłości.
 9. Umieszczenie osób lub sprzętu oraz dokonywanie zmian w lokalizacji może nastąpić dopiero w umówionym czasie realizacji zamówienia. Wcześniejsze umieszczenie sprzętu lub osób następuje na odpowiedzialność potencjalnego zamawiającego.
 10. Dodatkowa opłata wynosząca połowę ustalonej opłaty za dzień zdjęciowy zostanie nałożona na Wynajmującego jeśli okres przygotowawczy i adaptacje scenograficzne potrwają w obiekcie dłużej niż jeden dzień (to samo tyczy się prac mających na celu przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed dni zdjęciowych). W przypadku przekroczenia 12 godzinnego dnia pracy naliczone zostaną nadgodziny. Faktury za nadgodziny będą wystawiane osobno. Termin płatności tych faktur wynosi 14 dni od dnia wystawienia.
 11. Wszystkie obiekty przedstawiane na www.filmlocations.com.pl są dostępne w ofercie jako przedmiot umowy, jednakże właściciele nieruchomości zastrzegają sobie możliwość odmowy podpisania umowy bez podania powodu.
 12. FilmLocations rekomenduje aby Wynajmujący nieruchomość zapewnił osobę odpowiedzialną za nadzór nad lokacją w dniu zdjęciowym, tj. location managera. Jeżeli filmowanie lub robienie zdjęć może mieć wpływ na nieruchomości sąsiadujące, wszystkie osoby, na które może mieć wpływ muszą, być zawiadomione o utrudnieniach najpóźniej na 48 godzin przed dniem zdjęciowym ustnie lub na piśmie.
 13. W przypadkach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin RODO

 1. FilmLocations Kinga Oktabska z siedzibą w Krakowie (30-554) przy ul. Zamkniętej 10/1.5 jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP. Firma FilmLocations Kinga Oktabska prowadzi bazę danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.
 2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. FilmLocations Kinga Oktabska posiada bazy danych klientów, osób współpracujących oraz właścicieli lokacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
 4. FilmLocations Kinga Oktabska przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
  2. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z właścicielami lokacji
  3. realizacji transakcji handlowych
  4. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
  5. wysyłki drogą mailową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez FilmLocations Kinga Oktabska.
 5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez FilmLocations Kinga Oktabska danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
  1. Zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);
   Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  2. uniemożliwi realizację transakcji handlowych
  3. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
  4. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.
 6. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu.
  1. Twoje dane możemy przekazywać:
   • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
  2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
   • domom produkcyjnym
   • agencjom eventowym
   • agencjom reklamowym
   • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w obrębie produkcji filmowej
   • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
   • podmiotom nabywającymi wierzytelności.
  3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 7. FilmLocations Kinga Oktabska jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez FilmLocations Kinga Oktabska lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
  1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
   • do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
   • 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
   • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
   • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
  2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
  3. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
  Ponadto, osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od FilmLocations Kinga Oktabska potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich FilmLocations Kinga Oktabska dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, FilmLocations Kinga Oktabska może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych
  • sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a FilmLocations Kinga Oktabska ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 9. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. FilmLocations Kinga Oktabska nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
  Kinga Oktabska
  691 162 731